Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (15 ov) - suoritettu hyvin tiedoin

Johdatus aikuiskasvatus-tieteeseen (2 ov)

Tuomisto, J. Aikuiskasvatuksen perusaineksia.

Oheiskirjallisuus: Aikuiskasvatus: aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Edellisen vuoden vuosikerta; Kasvava aikuinen, TV-kurssin videotallenne ja kurssiin liittyvä teos Kasvava aikuinen, toim. R. Grönstrand. YLE-opetuspalvelut; ja erikseen ilmoitettavat koulutuspoliittiset asiakirjat. 
Esseet olivat neljästä vuosien 2001-2 Aikuiskasvatus -lehden artikkelista Esseet 2+, Tentti 2,5
Arvosana 2,5
(painotus 1/3 ja 2/3)

Kasvatus ja yhteiskunta (2 ov)

Antikainen, A. Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta. WSOY; ja Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. Kasvatussosiologia.
Opetuksen korvaava kirjallisuus: Lampinen, O. Suomen koulutusjärjestelmänkehitys.

Esseet olivat omasta opiskelun elämänkaaresta ja ...

Esseet 3-, Tentti 1+
Arvosana 2
(painotus 1/2 ja 1/2)

Aikuisdidaktiikan perusteet (2 ov)

Engeström, Y. Perustietoa opetuksesta.

Oheiskirjallisuus: Aikuiskoulutus verkossa: verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä, toim. J. Matikainen & J. Manninen; luennolla ilmoitettavat artikkelit.

Vain tentti. Tentti 2+

Oppimisen psykologiset perusteet
(2 ov)

joko a) L 12 t + kuulustelu

Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan, toim. P. Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen.(s. 66-85, 122-137, 139-156, 219-247, 256-274, 311-322, 343-358, 381-398, 426-439 ja 454-470); ja Rauste-von Wright, M. & von Wright, J. Oppiminen ja koulutus.

Vain tentti. Tentti 1,5

Kohti tutkivaa työtapaa (3 ov)

Oma aineisto

L 12 + oppimistehtävä.

Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot, toim. M.-L. Kakkuri-Knuuttila (luvut 1-3 ja 8-11); Muusta kirjallisuudesta sovitaan opintojakson alussa.

Essee jätetty. Arvosana 2,5

Aikuiskoulutuksen toimintakentät
(2 ov)

L 12 + essee. Essee perustuu tutustumiskäyntiin ja kenttää koskevaan ajankohtaiseen tutkimukseen.

Luento 15 min aiheena KSL - yksi vapaan sivistystyön opintojärjestöistä. Luentokalvot ja tiivistelmä. Arvosana 3

Työ ja oppiminen (2 ov)

joko a) L 12 t + oppimistehtävä + esseet
tai b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään myös opetuksen korvaava kirjallisuus

Järvinen, A. , Koivisto, T. & Poikela, E. Oppiminen työssä ja työyhteisössä.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Sarala, U. & Sarala, A. Oppiva organisaatio - oppimisen, laadun ja tuottavuuden yhdistäminen.
Oppimistehtävät (2 kpl) Tehtävät 3-