Kemian opetus Viikissä ja tvt – 21.8.2014

Viikissä ei käytetä kemian opetuksessa leluja eli iPadejä, vaan oikeita tietokoneita ja tietokoneisiin asennettavia oikeita ohjelmia, ei mitään appseja. Aps-drilli-pedagogiikan sijaan kyse on nykyaikaisesti oppilaskeskeisestä tietokoneavusteisesta kontekstuaalisesta pedagogiikasta.
www_sivu_kemia_MYA

Kaikkien Viikin normaalikoulun kemian kurssien osalta, joissa allekirjoittanut on opettajana, – kurssisuunnitelmat ja materiaalit (kalvot, linkit, animaatiot yms.) löytyvät netistä osoitteesta http://www.myllyviita.fi/kemianopetus tai sieltä löytyvän linkin kautta sähköisen kirjan kurssisuunnitelma -sivulta (e-Oppi/peda.net). Opetuksen linkkejä ja mm. lukujärjestys löytyvät. Lisäksi linkit erilaisiin oppikirjoiihn.

Verkkotyöskentely on osana kaikkia lukion kemian (1-6) kursseja. Syksystä 2014 kemian kursseilla käytetään Edmodo -toimintaympäristöä. Aiemmin opintonsa Viikin normaalikoulussa aloittaneet käyttävät Microsoftin omistamaa Yammer -alustaa.

Virtuaalisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on toimia materiaalin jakamisessa (tehtävät, ratkaisut, luentomateriaalit, lisäaineistot). Edmodo ja Yammer toimivat myös pikatiedottamisessa, opettajan ja lukiolaisen keskinäisessä viestinnässä. Edmodon myötä sähköiset kokeet (pistarit, käsitetestit) siirtyvät ko. ympäristöön.

SecondLife Viikki -hankkeen puitteissa on rakennettu ja testattu molekyylimallinnusta ja virtuaalimaailman mahdollisuutta auttaa kemian maailman hahmottamista. Myös Vernier-työkalujen testaus lisää kemian opetuksen kontekstuaalisuutta laboratoriotyöskentelyyn.

Kemian luokan uudistaminen – konkreettisena oppimisympäristönä on myös ollut yksi tärkeä elementti kehittämistyössä.

Lukion kemian 1.kurssi

Lukion kemian 1.kurssilla käytössä e-kirja Orbitaali 1 (e-Oppi ja Peda.net, kansikuva vieressä).

KE1-kurssin arvioinnissa on poistettu kurssikoe ja se on korvattu työselostuksella ja esseellä sekä käsitetestillä (verkossa monivalinta). Esseessä hyödynnetään ChemSketch/Avogadro -ohjelmaa, jotka auttavat 3D-molekyylimallinnuksessa. Esseessä hyödynnetään materiaalia, jota lukiolainen tuottaa em. ohjelmilla.

Vieressä kuva Avogadro-ohjelmasta.

avogadro_sykloheksanoli_vesimolekyylitKurssi käsitetesti toteutetaan sähköisellä lomakkeella (eLomake, mahd. Socrative tai Edmodon oma testityökalu). Kurssilla opiskellaan myös eri internet-lähteiden käyttöä, erityisesti http://www.ptable.com -sivuston käyttöä.

Lukion kemian 2.kurssi

Lukion kemian 2.kurssilla käytössä myös e-Opin e-kirja, Orbitaali 2. Atomien elektroniverhon rakenteen määrittelyssä (orbitaaliteoria) hyödynnetään edelleen   www.ptable.com -sivustoa, nyt sen atomiorbitaali -osiota. Alla on kloorin elektronijakaumakaavio, eli elektronien sijoittumien atomin eri orbitaaleille.

kloori_elektronijakaumakaavio

n k

 

 

 

KE2-kurssin arviointi on myös uusittu (lukiolaiset saivat äänestää tämän tai vanhan puolesta: 29% vanha, 50% uusi, 21% ihan sama, kunhan osaaminen arvioidaan – eli uusi kuvio toteutetaan) eli kurssilla ei ole kurssikoetta (f2f). Kurssin lopussa suoritetaan verkossa osaamisen arviointia tukeva käsitetesti.

Kurssin arvioinnissa huomioidaan (33%) ChemSense Animator –ohjelmalla tehty animaatio jostakin kurssilla esille tulleesta kemiallisesti ilmiöstä tai prosessista(aiheet jaetaan erikseen). Lisäksi tuotetaan essee jostakin orgaanisen kemian isomeriatyypistä (selityksissä sivutaan hybridisaatioteorioiden merkitystä ja selitysvoimaa aineen rakenteiden kuvaamisessa).

Tässä kuvakaappaus ChenSense-ohjelmalla tuotetusta animaatiosta. ChemSense_animaatio_ioni

Lukion kemian 3.kurssi

Lukion kemian 3.kurssilla käytössä e-Opin Orbitaali 3. Arviointi perustuu (ei siis kurssikoetta) kurssin aikana tuotettavaan käsitekarttaan (suositellaan CmapTools -ohjelmaa, tai miellekarttaohjelmaa FreeMind), kokeellisen työskentelyn pohjalta laadittuun työselostukseen (kuten 1. ja 2.kurssilla) ja käsitetestiin edellisten kurssien tapaan.

Tässä poiminta yhdestä lukiolaisen tekemästä käsitekartasta. Se on noin 10.osa koko kartasta.

CmapTools_Kasitekartta_ nayteLukion kemian 4.kurssi

Lukion kemian 4.kurssilla on mahdollista hyöddyntää e-Opin valmistuvaa sähköistä kirjaa Orbitaali 4. Kurssi on mahdollisuus suorittaa myös verkkokurssina (ei itsenäinen suoritus), jossa töitä palautetaan video- ja kuvatallenteina,  tehtävien palautus tapahtuu verkkoon (jossa myös palaute), arviointi em. töiden ja verkossa tapahtuvan testin (monivalinta, käsitetesti) avulla. Kurssilla myös online-osioita (tai A2A -osioita, ns. avatar to avatar -tapaamisia, esim. Second Lifessä).

Kokeellisen työskentelyn pohjalta laaditaan työselostus (selkeästi laajempi ja tarkemmin tieteellinen kuin 1. ja 2.kurssilla) ja kurssin päätteeksi suoritetaan käsitetesti edellisten kurssien tapaan.

Kemian 4.kurssi on ns. abi-kurssi, jolla aloitetaan myös ”opettajan blogi”, jossa joka tunnin jälkeen on koottuna ajatuksia tunnin asioista ja mahdollisesti kuvitusta kokeellisen työskentelyn tiimoilta.

Lukion kemian 5.kurssi

Lukion kemian 5.kurssi on  vahvasti laskennallinen. Homogeenisen ja heterogeenisen seoksen tasapainoja opitaan laskemaan, määrittämään tasapainovakioita, pH-arvoja, liukoisuutta jne. Kurssin yksi tärkeä työkalu on LiveScribe-älykynä, jonka avulla tuotetaan audiotallennuksia (audio-PDF). Kurssin tehtävien ratkaisujen tallentaminen (LiveScribe-kynä -tekniikka) oppimisympäristöön mahdollistaa niiden katsomisen myöhemmin, myös valmistauduttaessa yo-kokeisiin.

Lukien kemian 6.kurssi (kertauskurssi)

Kurssilla jatketaan opettajan blogi laskien päiviä yo-kokeeseen. Siis tuntien lyhyet referaatit, koosteet mahdollistavat tuntien sisältöjen seuraamiseen, vaikka lukiolainen olisi sillä kertaa poissa. Kurssin tuotoksiin ovat kuuluneet lukiolaisten oman käsite -wikin kokoaminen verkkoon (Wikispaces-palvelu yksi mahdollisuus). Kurssin päätteeksi kootaan laaja käsitekartta kemian käsitteistä.

 

 

 

Vastaa